Boken om Nobels medicinpristagare

tilldelas World Cookbook Award 

SPECIALPRIS UNDER NOBELVECKAN!


In English below

Cancerbehandling, läkemedel mot malaria och blodtrycksmedicin är några exempel på stora medicinska upptäckter som gagnat mänskligheten och som just därför belönats med Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Bakom upptäckterna finns forskare från hela världen, och många av dem kombinerar vetenskaplig briljans med ett djupt intresse för konst, musik och även goda måltider.

Det tar den medicinska Nobelkommittén  fasta på när pristagarna kommer till Stockholm. Besöket inleds med en privat middag, då kommittén träffar de personer vars upptäckter de har utrett och föreslagit. Det är exklusiva middagar, med en meny som bara serveras vid dessa speciella tillfällen. 

Nu finns denna unika bok om Nobels medicinpristagare och det personliga firande som de bjuds på i handeln. Här beskrivs inte bara de betydelsefulla upptäckterna och människorna bakom ett urval av medicinpriserna. För första gången får vi också följa med in bakom kulisserna och vara med på festligheterna, från tillkännagivandet till de läckra rätterna och de omsorgsfulla arrangemangen i form av menyernas konstverk och musikunderhållningen vid den privata middagen. Boken ger dessutom en inblick i den noggranna urvalsprocessen och intressanta anekdoter, som när Nobelkommitténs sekreterare råkade ringa fel person.

Författare är docent Johan Wennerberg i samarbete med Ann­Mari Dumanski, mångårig medarbetare för Nobelkommittén. För recepten svarar Wolf Paul, Nobelkommitténs kock sedan 40 år. Boken är formgiven av Dick Norberg och rikt illustrerad, bland annat med  fotografier av Yanan Li.

Boken finns i bokhandeln och i nätbokhandeln.

Nobelboken tilldelades Hall of Fame i den prestigefyllda tävlingen the Gourmand World Cookbook Awards, i tävlan med böcker från hela världen. 

För mer information eller större upplagor kontakta: info@infobooks.se.

Läs mer om teamet bakom boken.

En presentbok, rikt illustrerad, tryckt i fyrfärg.
Format 205 x 275 mm.
Omfång 232 sidor. Hårdband.
Svensk och engelsk upplaga. 


Pristagare i boken / Laureates in the book

1981 Roger W. Sperry, David H. Hubel, Torsten N. Wiesel
1982 Sune Bergström, Bengt Samuelsson, John R. Vane
1985 Michael S. Brown, Joseph L. Goldstein
1986 Stanley Cohen, Rita Levi-Montalcini
1996 Peter C. Doherty, Rolf M. Zinkernagel
2000 Arvid Carlsson, Paul Greengard, Eric R. Kandel
2004 Richard Axel, Linda B. Buck
2005 Barry J. Marshall, Robin Warren
2014 John O’Keefe, May-Britt Moser, Edvard I. Moser
2015 William C. Campbell, Satoshi Ōmura, Youyou Tu
2018 James P. Allison, Tasuku Honjo

 


REDUCED PRICE DURING THE NOBEL WEEK

The book about The Nobel Laureates in Medicine awarded Hall of Fame in the Gourmand World Cookbook Awards

Cancer therapy, cure for malaria and blood pressure medicine are a few examples of major medical discoveries benefiting humanity that have, for precisely that reason, been awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine. These discover­ies have been made by researchers from all over the world, many of whom combine their scientific brilliance with a profound interest in art, music and even fine dining. The Nobel Committee for Physiology or Medicine takes good note of this when the Laureates visit Stockholm. The visit begins with a private dinner, at which the committee has the opportunity to meet the people whose discoveries they have examined and proposed. These are exclusive dinners, with a menu that is served only on these special occasions.

This unique book relate the Nobel Laureates in Medicine and the personalised celebrations held in their honour. The book describes more than the significant discoveries that have been made and the people behind a selection of the prizes in medicine. For the first time, we also get to look behind the scenes and join the festivities, from the announce­ment of the Laureates to the various dishes and the meticulous arrangements such as the artwork on the menus and the musical entertainment at the private dinner. The book also provides an insight into the careful selection process and interesting anecdotes, such as when the Nobel Committee’s secretary mistakenly called the wrong person.

The book is authored by docent Johan Wennerberg in collaboration with Ann­Mari Dumanski, who is assisting the Nobel Committee since many years. The recipes are the work of Wolf Paul, the Nobel Committee’s chef for the past 40 years. The book has been designed by Dick Norberg and is richly  illustrated, including photographs by Yanan Li. 

Celebrating twenty years of the prestigeous award, Gourmand World Cookbook Awards Hall of Fame goes to the Nobel book. 

Available in your book store. For information or order of larger orders please contact: info@infobooks.se.

Read more about the team behind the book

A gift book, richly illustrated and printed in full colour.
Format 205 x 275 mm. 232 pages. Hardback.
Swedish and English editions.